Všeobecné ustanovenia.

Icon-document.png

Predávajúci a kupujúci plne uznávajú elektronickú formu komunikácie a to e-mail alebo web. Takáto komunikácia je platná a záväzná pre obe strany. Tieto obchodné podmienky platia pri nákupe v internetovom obchode www.vikea.eu , www.eshop.vikea.eu , ktorého prevádzkovateľom je Andrea Kostková VIKEA so sídlom Francisciho 804, 980 61 Tisovec, IČO: 50 120 191 , DIČ: 112 128 0281, e-mail: obchod@vikea.eu

1. Objednávka tovaru

 • Vystavením objednávky sa zákazník zaväzuje za objednaný tovar zaplatiť kúpnu cenu podľa podmienok uvedených v objednávke. Predávajúci nezaručuje, že objednaný tovar je v čase objednávky dostupný na sklade predávajúceho. Zákazník bude o dostupnosti tovaru a o priebehu objednávky informovaný telefonicky alebo mailom.
 • Podaním objednávky "kupujúci" akceptuje Obchodné podmienky pre dodávky tovaru vrátane podmienok reklamácie a súhlasí s nimi. Pri nepreberaní zásielky má právo predávajúci nárokovať na vrátenie peňazí za poštovné a balné.     
 • Poskytnutím údajov k registrácii alebo vyplnením elektronickej objednávky "kupujúci" súhlasí s tým, že predávajúci bude tieto dáta v zmysle zákona č. 428/2002 Zb. z. o ochrane osobných údajov používať. "Predávajúci" sa zaväzuje, že tieto dáta budú podkladom pre vlastné interné a marketingové potreby a v žiadnom prípade ich nebude odovzdávať tretím osobám.

2. Dodacie podmienky

 • Dodacia lehota plynie odo dňa potvrdenia prijatia záväznej objednávky. (O potvrdení o prijatia objednávky bude zákazník informovaný e-mailom) Podmienkou je obdržanie všetkých podkladov, ktoré sú nutné pre včasné vybavenie dodávky.
 • Ak je tovar na sklade, zaväzuje sa "predávajúci" expedovať tento tovar alebo odovzdať dopravcovi do 1-3 pracovných dní.
 • Dodacia lehota sa považuje za splnenú včas, ak tovar bude pripravený v mieste plnenia k odovzdaniu najneskôr posledný deň dohodnutej alebo dodatočne dohodnutej dodacej lehoty.
 • Podľa § 13 ods. 1 zákona č. 108/2000 Z.Z., podľa ktorého ak sa predávajúci a spotrebiteľ nedohodli inak, predávajúci je povinný objednávku spotrebiteľa splniť do 30 dní od jej doručenia.
 • Zákazník je oboznámený s tým, že vzhľadom k rôznym typom monitorov, sa môže farba ponúkaného tovaru na fotkách v eshope minimálne líšiť od farieb tovaru v skutočnosti.

3. Cena tovaru
 • Ceny uvedené v našom internetovom obchode sú platné v čase objednania tovaru. Všetky ceny sú konečné. V cene tovaru nie sú započítané expedičné náklady. Dokladom o predaji je faktúra, ktorá je pripojená ku každej zásielke, a ktorá slúži zároveň aj ako dodací list. (Predávajúci nie je platcom DPH)
4. Zrušenie objednávky.
 • Kupujúci je oprávnený stornovať objednávku bez udania dôvodu len do doby, kým mu nepríde potvrdzujúci mail o spracovaní objednávky. Zrušenie objednávky nám zašlite na náš e- mail (vikea.eu@gmail.com , obchod@vikea.eu), obratom Vám zašleme potvrdenie o zrušení objednávky.
 • Ak Vám už prišiel potvrdzujúci email o spracovaní objednávky a tovar už bol vyexpedovaný, potom postupujte podľa "Odstúpenia od zmluvy", tlačivo nájdete tu.
5. Vrátenie tovaru.
 • Podľa § 12 zákona 108/2000 Z.z., od zmluvy uzatvorenej v našom internetovom obchode je možné odstúpiť bez udania dôvodu najneskôr do 14 pracovných dní od jeho prevzatia, pričom je potrebné v uvedenej lehote podať na poštu písomné odstúpenie od zmluvy, zaslať e-mail v uvedenej lehote.
 • Tovar je potrebné bezodkladne vrátiť na adresu, ktorú Vám poskytneme emailom, v prípade že nás kontaktujete e-mailom, a ktorá je uvedená aj v kontaktoch. Tovar je potrebné vrátiť v originálnom balení, nepoškodený, kompletný, čistý, spolu so všetkými dokladmi, ktoré k nemu patria.
 • Tovar vrátený na spôsob dobierky neprijímame! Po vrátení tovaru bude zákazníkovi vrátená cena na účet najneskôr do 15 dní odo dňa odstúpenia od zmluvy. O úmysle vrátiť tovar zakúpený v našom obchode nás, prosím, informujte e-mailom na vikea.eu@gmail.com alebo na obchod@vikea.eu
6. Reklamačný poriadok.
 • Práva a povinnosti zmluvných strán ohľadne zodpovednosti predávajúceho za vady, vrátane záručnej zodpovednosti predávajúceho, sa riadia príslušnými všeobecne záväznými predpismi (najmä ustanovením § 619 ods.2 a nasl. Občianskeho zákonníka).
 • Predávajúci zodpovedá kupujúcemu za to, že predávaná vec je v zhode s kúpnou zmluvou, najmä, že je bez vád. Zhodou s kúpnou zmluvou sa rozumie, že predávaná vec má akosť a úžitkové vlastnosti zmluvou požadované, predávajúcim, výrobcom alebo jeho zástupcom popisované, alebo na základe nimi vykonávané reklamy očakávané, prípadne akosť a úžitkové vlastnosti pre vec takého druhu obvyklé, že zodpovedá požiadavkám právnych predpisov , je v tomu zodpovedajúcom množstve, miere alebo hmotnosti a zodpovedá účelu, ktorý predávajúci pre použitie veci uvádza alebo pre ktorý sa vec obvykle používa.
 • V prípade, že vec pri prevzatí kupujúcim nie je v zhode s kúpnou zmluvou (ďalej len "rozpor s kúpnou zmluvou"), má kupujúci právo na to, aby predávajúci bezplatne a bez zbytočného odkladu vec uviedol do stavu odpovedajúceho kúpnej zmluve, a to podľa požiadavky kupujúceho buď výmenou veci, alebo jej opravou; nie je takýto postup možný, môže kupujúci požadovať primeranú zľavu z ceny veci alebo od zmluvy odstúpiť. To neplatí, ak kupujúci pred prevzatím veci o rozpore s kúpnou zmluvou vedel alebo rozpor s kúpnou zmluvou sám spôsobil. Rozpor s kúpnou zmluvou, ktorý sa prejaví v priebehu šiestich (6) mesiacov odo dňa prevzatia veci, sa považuje za rozpor existujúci už pri jeho prevzatí, ak to neodporuje povahe veci alebo pokiaľ sa nepreukáže opak.
 • Práva kupujúceho vyplývajúce zo zodpovednosti predávajúceho za vady, vrátane záručnej zodpovednosti predávajúceho, uplatňuje kupujúci u predávajúceho na adrese jeho prevádzky.
 • Pre reklamáciu " Môžete použiť nasledovný formulár tu."
7. Ochrana osobných údajov.
 • Pri nakladaní s osobnými dátami sa prevádzkovateľ zaväzuje riadiť zákonom č. 428/2002 Zb. z. o ochrane osobných údajov.Prevádzkovateľ sa zaväzuje, že údaje, ktoré mu kupujúci poskytne slúžia výlučne pre potreby predávajúceho súvisiace s plnením záväzkov vyplývajúcich z kúpnej zmluvy. Tieto údaje nebudú ďalej poskytované tretím osobám ani inak komerčne využívané. Prevádzkovateľ sa zaväzuje k tomu, že na prianie kupujúceho i bez udania dôvodov, kedykoľvek jeho osobné údaje vymaže zo svojej databázy. Viac o nariadení EU, GDPR nájdete tu v plnom znení.

 

8. Odstúpenie od zmluvy.

9. Záverečné ustanovenia.
 • Tieto všeobecné obchodné podmienky platia v znení uvedenom na internetovej stránke prevádzkovateľa v deň odoslania elektronickej objednávky s výnimkou ak je medzi oboma stranami vyslovene dohodnuté inak.
 • Odoslaním elektronickej objednávky kupujúci bez výhrad akceptuje všetky ustanovenia "Všeobecných obchodných podmienok" v znení platnom v deň odoslania tejto objednávky.Kupujúci prehlasuje, že sa pred vyplnením objednávky oboznámil s týmito všeobecnými obchodnými podmienkami a že s nimi súhlasí.
 • Bez ohľadu na ostatné ustanovenia zmluvy, nezodpovedá predávajúci kupujúcemu za ušlý zisk, stratu príležitosti alebo žiadne iné nepriame alebo následné straty v dôsledku nedbalosti, porušenia zmluvy alebo vzniknuté iným spôsobom.
 • V prípade, ak sa preukážu kompetentným orgánom Slovenskej republiky niektoré ustanovenia týchto podmienok ako neplatné alebo nevynútiteľné, a to celkom alebo čiastočne, platnosť a vynútiteľnosť ostatných ustanovení a zvyšné časti príslušného ustanovenia tým zostávajú nedotknuté.
 • Vzťahy medzi oboma stranami, ktoré nie sú upravené týmito "Všeobecnými obchodnými podmienkami" sa riadia príslušnými ustanoveniami zákona č. 40/1964 zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov, zákona č. 250/2007 Z.z. o ochrane spotrebiteľa a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov a zákona č. 108/2000 Z.z. o ochrane spotrebiteľa pri podomovom predaji a zásielkovom predaji v znení neskorších predpisov, zákona č. 22/2004 Z.z. o elektronickom obchode v znení neskorších predpisov, prípadne inými zákonmi slovenského právneho poriadku.

Portál www.vikea.eu ( www.eshop.vikea.eu) si vyhradzuje právo meniť a doplňať obchodné podmienky.